Energifönster | Energiglas

En byggnadsdels värmemotstånd kallas för U-värde och anges i W/(m²K) [W per kvadratmeter och grad Kelvin, en grad Kelvin är lika med en grad Celsius]. U-värdet anger hur mycket värme som går ut genom byggnadsdelen, ju lägre U-värdet är desto mindre värme försvinner ut.

Värmeförlusterna genom fönster utgör en betydande del av en byggnads totala uppvärmningsenergi. För en villa är andelen ca 15-20 %. Ett fönsters U-värde är beroende av hur fönsterkonstruktionen ser ut, det vill säga vilket material som finns i karmar och bågar, antal glasrutor, om eventuella isolerrutor innehåller luft eller annan gas mellan rutorna och om glasen är försedda med ett eller flera lågemissionsskikt.

Med hjälp av lågemissionsskikt på glas kan strålningsegenskaperna genom glaset förändras. Önskemålet är att få stor reflektion på den långvågiga strålningen, d v s temperaturstrålningen. Den stora reflektionen minskar värmeförlusterna genom fönstret. Ett lågemissionsskikt består av ett tunt skikt av metall eller metalloxid. Skiktet kan anbringas direkt glaset eller på en tunn plastfilm som sedan anbringas på glaset. Olika metaller och metalloxider ger olika egenskaper till glaset. Lågemissionsskikt som används idag är framförallt tennoxid, indiumoxid, koppar, guld och silver.

Att använda glas med lågemissionsskikt och isolerrutor med gas istället för luft är ett bra sätt att minska värmeförlusterna genom fönster. Ungefärliga U-värden för olika fönsterkonstruktioner redovisas nedan.

Fönster med låga U-värden kallas för energieffektiva fönster. Ett fönster med lågt U-värde ger en högre temperatur på det inre glasets yta vilket innebär en bättre komfort inomhus då kallras försvinner. Det innebär också att i rum med hög luftfuktighet minskar risken för kondensbildning på fönstrens insida. Många fönstertillverkare saluför idag fönster med U-värde kring 1,3 W/(m²K) som standardfönster.

Det inre glasets yttemperatur påverkas inte bara av fönstrets U-värde utan också av lufttemperaturen inomhus respektive utomhus. Yttemperaturen mitt på glaset för fönster med olika U-värden blir ungefär enligt tabellen nedan då inomhustemperaturen är 20 °C och utomhustemperaturen är -10 °C respektive -20 °C. Om temperaturskillnaden mellan inomhusluften och yttemperaturen på den inre glasrutan är alltför stor, större än 5 °C, kan detta upplevas som obehagligt.

Ungefärlig yttemperatur mitt på fönstrets inre glasruta då inomhustemperaturen är 20 °C

U-värde på glas

W/(m²K)

Lufttemperatur ute

-10 °C

-20 °C

3,0

8,5

4,5

2,0

12,0

9,5

1,3

15,0

13,0

1,0

16,0

15,0

Om man bygger om eller byter ut befintliga fönster mot nya så att U-värdet för fönstren blir lägre än det var tidigare, kan man minska energianvändningen för uppvärmningen av byggnaden. Hur stor minskningen blir beror på hur mycket U-värdet har förbättrats. Men det beror också på var i landet man är bosatt. I norra Sverige blir minskningen större än i södra Sverige. Efter en ombyggnad eller ett byte av fönster är det mycket viktigt att värmesystemet justeras in ordentligt. Om detta inte görs kan minskningen i energianvändningen utebli.

Exempel:
I ett småhus med en sammanlagd fönsteryta på 16 m² vill man byta de befintliga fönstren som har U-värdet 2,5 W/(m²K) mot nya med U-värdet 1,3 W/(m²K). Om byggnaden ligger i Kiruna blir minskningen i energianvändning ca 3000 kWh på ett år. I Malmö blir motsvarande minskning ca 1400 kWh.

Referenser: SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut

Fönsterexperten i Sverige AB

Kontakta oss

Telefon:
042-99 505

Post- och besöksadress:
Bryggerivägen 142
253 41 Vallåkra

Via e-post: